Nacka Gymnastikförening
Nacka Gymnastikförening bildades 1947. Föreningen bedriver truppgymnastik för pojkar och flickor och har barn-, träning- och tävlingsgrupper. I truppgymnastik tränar man matta, hopp och fristående.

 

2016/2017 tävlar våra gymnaster på samtliga RM och RT-nivåer, samt på ett flertal regionala tävlingar.  

 

Vi är en ideell förening med omkring 1000 medlemmar. Gymnasterna är  indelade i olika grupper efter ålder och kunskap. Vi har aktiva från 6 år och upp i vuxen ålder. Vi tränar i Sickla Gymnastikhall, Björknäs Sporthall samt Björknäs Gymnastiksal.


Föreningen växer och vi söker fler ledare till våra tränings såväl som tävlingstrupper. Är du intresserad så är du välkommen att meila till kansli@nackagf.se och berätta mer om dig själv!


Vill du bli medlem i Nacka GF? Klicka då här!
Vårens rikstävlingar styrkebesked för NGF
2017-05-15 12:00

Vårens RT och RM tävlingar är snart avklarade och Nacka GF  imponerar med genomgående fina resultat. 


Av 11 rikstävlingar på RT och RM nivå fanns Nacka GF representerade på 8 och samtliga lag placerade sig på den övre halvan i resultatlistorna. De flesta lag tog sig dessutom vidare till final och vi lyckades ta hela tre medaljer (RM3ä, RM1, RT3ä).


Detta visar på bredden föreningen nu har i tävlingsverksamheten, delvis tack vare förra årets omstrukturering men framförallt tack vare våra fantastiska ledare och gymnaster!  


Läs mer om våra grupper här

Nya medlemmar till styrelsen 30/3 2017
2017-03-31 09:59
Igår på styrelsemötet valdes Katrin Ludvigsson, Emma Stenholm och Johanna Lidell till ordinarie ledamöter och Charlotta de Jong och Ronnie Lans till suppleanter. Vi önskar er hjärtligt välkomna till Nacka GF styrelse. 

Avgick gjorde Annette Lingbert (sekreterare) , Stina Annonsen (kassör), Ulrika Hammarbäck, Jennie Schrörderheim och Jon Alberyd. Tusen tack för er tid och engagemang!

Styrelsen 2017

Kjell Strand - Ordförande
Lena Sånnell - Vice Ordförande
Terese Loon - Ordinarie Ledamot
Lennart Gustafsson - Ordinarie Ledamot
Katrin Ludvigsson - Ordinarie Ledamot
Johanna Lidell - Ordinarie Ledamot
Emma Stenholm - Ordinarie Ledamot

Ida Mattsson - Suppleant
Charlotta de Jong - Suppleant
Ronnie Lans - Suppleant

Revisorer

Karin Gotthard - Ordinarie
Ewa Bhure Gidlöf - Suppleant

Val av sekreterare och kassör kommer att göras på det första styrelsemötet 5/4.Årsmöte
2017-02-09 20:32

Årsmöte 2017: Notera och boka den 30/3 KL 19:00 

Plats: Nacka Sportcentrum


Välkommen!!!     


Vi behöver också fler i Styrelsen, kom och Påverka, Förändra, Utveckla  
Kontakta Valberedningen:  
- Charlotte NormanCn@nidea.se
  070-799 76 70
- Charlotta De Jongcharlotta.dejong@gmail.com 
  070-968 15 18
        

Dagordning för mötet  

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgift för medlemskap.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret samt beslut om träningsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

- förslag på styrelsearvode för perioden 2017/2018

- förslag från styrelsen om en höjd medlemsavgift med 100 kr till totalt 200 kr    

11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

12.Val av

a) föreningens ordförande for en tid av ett år;

b) halva antalet ledamöter i styrelsen for en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning for en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år,

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

f) beslut om val av ombud till SF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud),

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande  


Årsmöteshandling 2017 finns på länken här!

 


Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..
 
Föreningskläder