Årsmöte
2017-02-09 20:32

Årsmöte 2017: Notera och boka den 30/3 KL 19:00 

Plats: Nacka Sportcentrum


Välkommen!!!     


Vi behöver också fler i Styrelsen, kom och Påverka, Förändra, Utveckla  
Kontakta Valberedningen:  
- Charlotte NormanCn@nidea.se
  070-799 76 70
- Charlotta De Jongcharlotta.dejong@gmail.com 
  070-968 15 18
        

Dagordning för mötet  

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgift för medlemskap.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret samt beslut om träningsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

- förslag på styrelsearvode för perioden 2017/2018

- förslag från styrelsen om en höjd medlemsavgift med 100 kr till totalt 200 kr    

11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

12.Val av

a) föreningens ordförande for en tid av ett år;

b) halva antalet ledamöter i styrelsen for en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning for en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år,

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

f) beslut om val av ombud till SF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud),

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande  


Årsmöteshandling 2017 finns på länken här!

 


 
Föreningskläder